Bedrijven & Teams

 

“The goal is not to be perfect by the end,
the goal is to be better tomorrow!”

 

 – Simon Sinek – 

 

 

 

“Om de doelstellingen vanuit de strategie te kunnen behalen is menskracht nodig”

Veel organisaties hebben een strategie, een visie en een missie. Kwaliteit en continuïteit zijn hierbij van groot belang.
Vanuit HRM zijn er vier thema’s te benoemen die bijdragen aan het behalen van de strategie:


Leiderschap > horen wat er klinkt en de balans handhaven tussen ‘power & love’. 
Heldere koers en kaders > ruimte om te ontwikkelen plus concrete afspraken, zo gaan we het doen.
personeelsontwikkeling > de juiste peroon op de klus, en de juiste klus voor de peroon.
binden en boeien > hoe is de sfeer en ervaren we betekenis in het werk?

Ondersteuning bij HR vraagstukken

Advyt ondersteunt bedrijven op deze thema’s op interim basis, bijvoorbeeld wanneer de HR-adviseur door omstandigheden een periode uit de running is. Of omdat er tijdelijk meer HR capaciteit nodig is. Ook voor MKB is het permanent inzetten van een HR-adviseur niet altijd logisch, ook dan kun je Advyt  inschakelen voor onderstaande HR -vraagstukken:

  • Organisatieadvies
  • Talentontwikkeling met behulp van FacetV
  • Werving en selectie
  • Opstellen van functieprofielen
  • Opstellen van personeelsbeleid
  • Problematiek rondom functioneren en/of ontslag
  • Geven van workshops c.q. trainingen op het gebied van HR-thema’s, maar ook teamontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling
  • Coaching van management en medewerker

 

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Werk en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Dit vraagt een andere houding van zowel werknemers als  werkgevers. Het volgen van nieuwe ontwikkelingen en ”een leven lang leren’. Competenties en vaardigheden zijn belangrijker dan het ‘vak’ dat je ooit geleerd had. Samenwerken, fleixibiliteit, innovaties en vernieuwing zijn belangrijk. Zorgen dat medewerkers ‘fit for the job’ zijn en blijven of wellicht een nieuwe kans ergens vinden.
Advyt helpt bedrijven bij het versterken van de duurzame inzetbaarheid van individuele medewerkers.

Samenwerkingen

Bij grotere vraagstukken of comlexere situaties werk ik graag samen met één of meerdere professionals.

Ik onderhoud een netwerk van collega organisaties en professionals.

 

Contact opnemen

4 + 9 =

Met Willemien heb ik in het jaar 2017 meerdere trainingen gegeven aan alle leidinggevenden in ons ziekenhuis. Ik ken Willemien via FFW, en meteen vanaf het begin hadden we een klik. In het ziekenhuis startten we begin 2017 met een duurzame inzetbaarheidsprogramma. Op basis van de ervaringen van Willemien hebben we een trainingsprogramma samengesteld dat heel goed bleek aan te sluiten bij onze leidinggevenden. Uitgangspunt daarbij is de maatwerkinsteek, waarbij ‘het goede gesprek’ tussen medewerker en leidinggevende centraal staat.
Willemien kan door haar jarenlange HR-ervaring goed vanuit de inhoud meedenken en meebewegen met de input vanuit de groep, waardoor zij, mede vanwege haar prettige en warme persoonlijkheid, als een fijne trainer bekend is komen te staan. Dat bleek wel uit de vele individuele coachingsvragen die zij na afloop vanuit deze groep kreeg. Omdat de samenwerking met Willemien zo prettig is verlopen willen wij haar ook in 2018 in blijven zetten in het programma. Voor mij is Willemien iemand met up-to-date kennis die heel goed kan aansluiten bij de personen die zij tegenover zich heeft, waarbij ze waar nodig ook scherp kan zijn. Op die manier helpt ze leidinggevenden bij het goed kunnen vervullen van hun rol.

Pascal Moerman